ALLMÄNNA VILLKOR
RESULTIFY AB

§ 1. ALLMÄNT

§ 1.1 Leverantören av Resultify och de tjänster som tillhandahålls på resultify.se är Resultify i Sverige AB (nedan kallat Resultify). Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Resultify i Sverige AB med organisationsnummer 556559-2101 och beställaren, nedan kallad kunden, vad gäller rätten till att nyttja webblösning och andra tjänster/ produkter/funktioner som kunden beställt och som tillhandahålls av Resultify under varumärket Resultify, nedan kallat Systemet. Tjänster, produkter och funktioner specificeras i Resultify produktblad samt på www.resultify.se.

§ 1.2 Dessa allmänna villkor utgör en del av avtalet mellan kunden och Resultify vid kundens utnyttjande av Systemet. Avtal ska anses ingått när kunden har beställt Systemet och Resultify har bekräftat beställningen.

§ 1.3 Underåriga har ej rätt att ingå avtal med Resultify utan förmyndares föregående godkännande.

§ 2. TJÄNSTEN

§ 2.1 De tjänster som kunden nyttjar, dvs. omfattas av avtalet, framgår av offert och/eller orderbekräftelse. Kunden svarar själv för den utrustning som behövs för att ansluta till och använda Systemet, exempelvis Internetuppkoppling och hårdvara.

§ 2.2 Resultify har rätt att rutinmässigt uppdatera och förbättra Systemet.

§ 2.3 Genom detta avtal erhåller kunden en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att nyttja Systemet. Kunden erhåller inga andra rättigheter av vad slag det vara må genom detta avtal. Resultify (eller tredjepartsleverantör till Resultify) behåller äganderätten till Systemet.

§ 2.4 Kunden får inte ändra, anpassa eller omarbeta Systemet om inte Resultify och Kunden träffat särskild överenskommelse därom. Resultify ansvarar inte under några omständigheter för fel, brister, skador eller andra ofullkomligheter som beror på Kunden eller Kundens ändringar, anpassningar eller omarbetningar av Systemet.

§ 2.5 Kunden äger inte rätt att bruka systemresurser som går utanför det egna behovet vilket innebär att kunden inte kan utveckla tjänster som inte är relevanta för den egna domänens/webbplatsens funktionalitet, exempelvis gratistjänster som erbjuds till besökare av kundens webbplats, men som inte innebär ett mervärde för besöket utan ger besökaren en möjlighet att nyttja kundens systemresurser för egna ändamål bortom webbplatsbesök. OBS! Så kallade communities är under inga omständigheter tillåtna.

§ 2.6 Om inte annat överenskommits, medger avtalet trafikmängd motsvarande 10 GB i månaden. Egna uppdateringar och e-post räknas inte in. Enkom den trafik som besökare genererar belastar trafikmängden. Resultify debiterar överstigande mängd i efterhand enligt gällande prislista. Resultify förbehåller sig rätten att bedöma den enskilde kundens besöksantal och därmed trafikmängd utifrån Resultifys förutsättningar att bibehålla god bandbredd så att inte andra kunder åsamkas skada.

§ 2.7 Olika former för kontinuerlig överföring av filer via ftp, eller för den delen även asp-applikationer till webbkontot som inte har med uppdatering av hemsida är inte tillåtet t ex, webcam-funktioner där en bild uppdateras var 30 sekund.

§ 3. BETALNING

§ 3.1 Betalning ska ske kvartals- eller årsvis i förskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum.

§ 3.2 Periodiska avgifter, såsom transaktionsavgifter för betalkortslösningar faktureras månadsvis i efterskott.

§ 3.3 Om kunden inte betalar i rätt tid förbehåller sig Resultify rätten att stänga kundens tillgång till Systemet. Avgift för Systemet utgår dock trots spärrad tillgång till Systemet. Vid försenad betalning har Resultify rätt att ta ut påminnelseavgift och inkassoavgift, samt kräva dröjsmålsränta enligt lag.

§ 4. FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

För att kunna tillhandahålla bästa möjliga service behöver Resultify regelbundet utveckla/byta ut teknisk utrustning och uppdatera programvara osv. I samband med detta kan det bli nödvändigt att stänga av systemåtkomsten. Ett meddelande skickas ut i förväg och åtkomsten kommer vanligen att stängas av inom tidsintervallet 21.00 till 06.00. Underhåll sker i första hand under vardagar men kan även ske lördag och söndag. Förutsatt att meddelande om planerat underhåll skickats ut i förväg är förebyggande underhåll ej att anse som avbrott i Systemet.

§ 5. PRISHÖJNINGAR

Resultify har rätt att ändra priset för tjänsten på grund av prisindexuppräkningar enligt IT-konsultindex med föregående års indexutveckling från och med januari till och med december månad. Prisförändringar ska meddelas kund skriftligen tre månader före höjning.

§ 6. BEHANDLING AV OCH TILLGÅNG TILL DATA

§ 6.1 Kunden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som kunden lagrar i Systemet. Resultify bearbetar endast kundens data efter anvisningar från kund och bearbetar inte sådana data för egna, ej relevanta syften. Om Resultify behandlar personuppgifter vid tillhandahållandet av tjänsten för vilka kunden är att anse som personuppgiftsansvarig ska Resultify anses som personuppgiftsbiträde. Resultify är bundna av sekretess avseende all information som erhålls om kunden och Resultify får inte lämna ut sådan information till tredje part. Resultify har vidtagit erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra systeminformationen från att av misstag eller genom illegal handling förstöras, gå förlorad, förfaras och för att förhindra att sådan information når någon obehörig part, missbrukas eller på annat sätt behandlas på ett sätt som strider mot den svenska personuppgiftslagen.

§ 6.2 Resultify ansvarar för driften av den med kunden överenskomna tjänsten, vilket bl.a. innefattar regelbunden backup av kundens data. Resultify kan dock ej garantera att data går att återläsa till kundens konto.

§ 6.3 Kunden har rätt att få tillgång till sitt datainnehåll som lagras i Systemet, exempelvis kunddata, orderdata och produktdata. Kunden har rätt att få ut denna data som en databasfil vid förfrågan samt vid avtalets upphörande.

§ 7. RESULTIFY ANSVAR

§ 7.1 Resultify garanterar en tillgänglighet till Systemet på 99,5% mätt över ett kvartal. Om Systemet ligger nere mer än garanterad tillgänglighet kan kunden erhålla ett prisavdrag. Prisavdraget kan aldrig uppgå till mer än kundens kostnad för tjänsten för den faktiska tidsperiod som tjänsten ej varit tillgänglig. Prisavdrag är den enda påföljd som kunden kan göra gällande i händelse av bristande tillgänglighet.

§ 7.2 I händelse av att Systemet innehåller mindre funktionsbuggar som Resultify avgör är affärskritiska kommer dessa att åtgärdas av Resultify. Generella uppdateringar och nya versioner av Systemet ingår inte i kundens pris för tjänsten utan extra kostnad för detta tillkommer. Ytterligare support- och servicetjänster kan tecknas enligt Resultify SLA.

§ 7.3 Resultifys sammanlagda ansvar under ett kalenderår är begränsat till ett belopp som motsvarar kundens ersättning för Systemet under aktuellt kalenderår, dock maximalt 10 000 kr.

§ 7.4 Resultify ansvarar inte för skador som kunden orsakas på grund av tekniska fel eller brister, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet till Systemet eller liknande omständigheter eller händelser hos annan än Resultify. Då Systemet är avhängigt att Internet fungerar normalt är kunden införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i tjänsten.

§ 7.5 Resultify ansvarar inte för det fall obehörigt intrång i Systemet orsakar förstörelse eller förvanskning av data eller information.

§ 7.6 Resultify ansvarar inte i något fall för indirekta skador eller följdskador såsom verksamhetsavbrott, utebliven vinst eller förlust av data.

§ 7.7 Kunden ska skriftligen framställa anspråk på prisavdrag/skadestånd senast tre månader efter det att kunden upptäckte eller bort upptäcka att kunden hade möjlighet att göra krav gällande. Underlåter kunden att framställa krav inom ovan angivna tid förlorar kunden sin rätt att göra krav gällande.

§ 8. KUNDENS ANSVAR

§ 8.1 Kunden ansvarar för att anmäla samtliga buggar och fel i Systemet till Resultify utan oskäligt dröjsmål. Om Kunden inte har reklamerat mot något fel i Systemet inom 3 månader från installation av Systemet förlorar kunden sin rätt att påtala fel som fanns vid leverans.

§ 8.2 Kunden förbinder sig att följa svensk och internationell lag vid användande av Systemet, detta gäller även länkade objekt som strider mot dessa. Detta innebär exempelvis att kunden ansvarar för att all information denne publicerar på sina hemsidor eller i sina kataloger via Systemet inte strider mot tillämplig lag. Kunden garanterar att kundens användande av Systemet varken direkt eller indirekt innebär intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Kunden ska hålla Resultify skadelös mot alla anspråk som tredje man gör gällande mot Resultify och skador som Resultify lider på grund av kundens användning av Systemet.

§ 8.3 Kunden ansvarar för sin användning av Systemet, exempelvis korrespondens via epost etc. Spam leder ovillkorligen till avstängning. Definitionen av spam är e-postmeddelanden som vid upprepade tillfällen skickas ut i stort antal till enskilda användare som aldrig har varit i kontakt med avsändaren eller som har avböjt sådan kommunikation.

§ 8.4 Kunden äger rätt att till annan delegera drift av layout, uppdatering och liknande. Detta begränsar dock ej kundens ansvar enligt detta avtal.

§ 9. OLÄMPLIG ANVÄNDNING

Om Resultify, eller dess kunder, på grund av kundens nyttjande av Systemet, förekommer i sammanhang som negativt kan påverka Resultifys varumärke eller rykte, förbehåller sig Resultify rätten att (i) kontrollera informationen på kundens lagringsutrymme, och (ii) blockera den information som anses olämplig. Om Resultify anser att kundens användning av systemet är otillbörlig kan kunden avstängas helt eller delvis från fortsatt bruk av tjänsten.

§ 10. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

§ 10.1 Avtalet gäller från godkännande av offerten till och med 12 månader från utställningsdatumet av Resultifyvförsta faktura. Systemet anses installerat när Resultify har levererat inloggningsuppgifter och adress till kunden. (Vanligtvis är adressen kundensnamn.typo3konsult.se). Om avtalet inte sägs upp skriftligen av någon part senast 3 månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med 12 månader åt gången med samma uppsägningstid.

§ 10.2 Till undvikande av missförstånd anges att avtalstiden inte är beroende av när kunden väljer att nyttja Systemet, exempelvis genom att ladda in material så som information om artiklar, bilder, företaget, köpvillkor etc.

§ 10.3 Resultify har rätt att säga upp avtalet under avtalstiden med omedelbar verkan om kunden har brutit mot någon bestämmelse i avtalet som är av väsentlig betydelse för Resultify. Brott mot § 8 samt utebliven betalning av faktura hänförlig till detta avtal eller till andra tjänster som Resultify tillhandahåller kunden och som är relaterade till Systemet ska alltid anses utgöra ett avtalsbrott av väsentlig betydelse.

§ 11. FORCE MAJEURE

Resultify ska vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t.ex. krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer - som Resultify skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder Resultify inte heller kunnat undvika eller övervinna.

§ 12. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

§ 12.1 Kunden får överlåta avtalet först efter Resultifys skriftliga medgivande.

§ 12.2 Resultify har rätt att utan kundens medgivande överlåta avtalet till annat företag som övertar Resultifys skyldigheter och rättigheter gentemot kunden enligt avtalet.

§ 13. ÄNDRINGAR I AVTALET

Resultify har rätt att göra ändringar och tillägg till avtalet. Sådana ändringar ska meddelas kunden senast 30 dagar innan ikraftträdandet. Om ändringarna är till nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet med verkan från när ändringarna träder ikraft , dock endast under förutsättning att kunden skriftligen meddelar Resultify härom senast innan dag då ändringarna träder ikraft.

§ 14. MARKNADSFÖRING

Om inte annat har avtalats har Resultify i sin marknadsföring eller i andra sammanhang rätt att ange att Resultify tillhandahållit Systemet till kunden.

§ 15. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

§ 15.1 Varje tvist som uppstår avseende detta avtal ska tas upp Malmö tingsrätt som första instans.

§ 15.2 Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.